Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Postępowanie nr WSZ.ORG/4/46 /I-KO/2017

 

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego w zakresie:

Cz.1 – obsługa lekarska w Pracowni Hemodynamiki i Angiologii

Cz.2 – obsługa pielęgniarska w Pracowni Hemodynamiki i Angiologii

Cz.3 – udzielanie świadczeń w Poradni Chirurgicznej

i zaprasza do składania ofert

 KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

 

Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony z mocą obowiązywania od 1 lutego 2017 roku:

zad.1 do 31 stycznia 2018 roku,

zad.2 i 3 do 31 grudnia 2018 roku,

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekty umów oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek D-1 pok.227 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osoby uprawnione do kontaktów: Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 20 stycznia 2017 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2017 roku o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej (Budynek D-1) pok.228a.

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulacje kosztów.

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

- Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Dodano 27 stycznia 2017:

Informujmy, iż zostały wybrane następujące oferty:

- w zakresie zadania nr 1:

CARINT Sp. z o.o., ul. Miechowska 5B/6, 35-055 Kraków

- w zakresie zadania nr 2:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usługi Pielęgniarskie „Lancet”, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

- w zakresie zadania nr 3:

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów

Podpisanie umowy z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 31 stycznia 2017 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Załączniki:
Pobierz plik (SWKO I KO 2017.doc)SWKO I KO 2017.doc66 kB2017-01-12 13:13
Pobierz plik (UMOWA Cz.1.doc)UMOWA Cz.1.doc166 kB2017-01-12 13:14
Pobierz plik (UMOWA Cz.2.doc)UMOWA Cz.2.doc147 kB2017-01-12 13:14
Pobierz plik (UMOWA Cz.3.docx)UMOWA Cz.3.docx29 kB2017-01-12 13:14
Pobierz plik (załącznik nr 1do SWKO.doc)załącznik nr 1do SWKO.doc48 kB2017-01-12 13:14
Pobierz plik (załącznik nr 2 do SWKO.doc)załącznik nr 2 do SWKO.doc35 kB2017-01-12 13:14
Pobierz plik (Wyniki konkursu.doc)Wyniki konkursu31 kB2017-01-27 12:02