Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Zapytanie ofertowe na dostawę kosiarki samojezdnej - traktorka

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz.2164) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

ROZSTRZYGNIĘTE

Zaproszenie do składania ofert

 

                                        Zaproszenie do składania ofert

 

dotyczące: kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: „Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo - biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowalny w projekcie  ,,Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’ oraz Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe,
w ramach zadania pn. "Koordynowana Opieka Kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu", ul. Monte Cassino 18, 37 - 700 Przemyśl, działka ewid. nr 264/2, obręb 203.

 

 

Zakres nadzoru inwestorskiego dotyczy budynku warsztatowego znajdującego się w    kompleksie budynków przy ul. Monte Cassino 18 i obejmuje następujące roboty budowlane:

a)      wykonanie rozbiórki istniejących ścian działowych i nośnych;

b)      demontaż posadzek z płytek podłogowych i ściennych;

c)      wykonanie nowych ścian działowych i przemurowań;

d)     wykonanie szachtów instalacyjnych, niezbędnych przebić i wzmocnień konstrukcyjnych;

e)      montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych (oświetlenia, gniazd wtykowych), teletechnicznych, teleinformatycznych;

f)       montaż wewn. instalacji wod-kan, c.o. ,wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem;

g)      wykonanie nowych podkładów podłogowych (wylewek cementowych wraz z niezbędnymi izolacjami);

h)      montaż stolarki / ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej;

i)        wykonanie tynków (szpachlowanie ścian, układanie glazury, terakoty, wykładzin podłogowych);

j)        wykonanie prac malarskich pomieszczeń        

 

Nadzór inwestorski obejmować będzie branżę budowlaną, elektryczną i sanitarną.

                                                                                                                                                                       

      Wartość zadania:  1.895 294,02 zł

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Część I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych należących do zadań i kompetencji lekarza z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz kierowanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej.

Część II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Okulistycznym.

Część III. Udzielenie świadczeń zdrowotnych podczas normalnej ordynacji w dni powszednie w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i pełnienie dyżurów w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym.

i zaprasza do składania ofert

ROZSTRZYGNIĘTE

Protezy zębowe

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert

na wykonanie techniczne ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i żuchwie w grupach.

ROZSTRZYGNIĘTE

Dostawa artykułów spożywczych do kuchni

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na

dostawy artykułów spożywczych do Kuchni Szpitalnej w obiekcie położonym w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85

w okresie od 1 lipca do 30 września 2017r.

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników.

 

ROZSTRZYGNIĘTE 

 

KOREKTA WYNIKÓW PRZEGLĄDU OFERT CENOWYCH W ZAŁĄCZNIKU.