Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Ziemiopłody dla kuchni szpitalnej

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na:

„Dostawy dla Kuchni Szpitalnej w obiekcie położonym w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85."

 

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na usługę konserwacji i przeglądu systemu SAP nazwa centrali (producent, typ): ESERTRONIC 8008

 

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach hydroterapii, fizykoterapii oraz sali ćwiczeń Zakładu Rehabilitacji przy ul. Monte Cassino 18.

 R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

Onkologia

Postępowanie nrWSZ.ORG/4/46 /IV-KO/2017

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Onkologicznej oraz

kompleksowe zabezpieczenie Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii przez 2 lekarzy polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz wykonywaniu zadań:
1) kierownika oddziału,
2) koordynatora w zastępstwie kierownika oddziału.

i zaprasza do składania ofert

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

 

STUDIUM WYKONALNOŚCI

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im św. Ojca Pio w Przemyślu”

i przeniesienie praw autorskich do ww. Studium, które stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej nr VI - „Spójność społeczna i przestrzenna”, Działanie 6.2. - „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, Poddziałanie 6.2.1. - „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Ogłoszenie

Postępowanie nr WSZ.ORG/4/46 /III-KO/2017


O G Ł O S Z EN I E


Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


Udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym


i zaprasza do składania ofert

 KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Ogłoszenie

Postępowanie nr WSZ.ORG/4/46 /II-KO/2017


O G Ł O S Z EN I E


Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej i rtg w oparciu o teleradiologię

i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie_obsługa hemodynamiki_angiologii_chirurgia aos

Postępowanie nr WSZ.ORG/4/46 /I-KO/2017

 

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego w zakresie:

Cz.1 – obsługa lekarska w Pracowni Hemodynamiki i Angiologii

Cz.2 – obsługa pielęgniarska w Pracowni Hemodynamiki i Angiologii

Cz.3 – udzielanie świadczeń w Poradni Chirurgicznej

i zaprasza do składania ofert

 KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY