Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Dostawa artykułów spożywczych do kuchni

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na

dostawy artykułów spożywczych do Kuchni Szpitalnej w obiekcie położonym w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85

w okresie od 1 lipca do 30 września 2017r.

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników.

 

ROZSTRZYGNIĘTE 

 

KOREKTA WYNIKÓW PRZEGLĄDU OFERT CENOWYCH W ZAŁĄCZNIKU.

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla pozyskania dofinansowania oraz opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: "Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Radiologia

O G Ł O S Z EN I E
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Część I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej i rtg w oparciu o teleradiologię.
Część II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań USG w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
Część III. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań USG Doppler w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

i zaprasza do składania ofert

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

Ziemiopłody dla kuchni szpitalnej

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na:

„Dostawy dla Kuchni Szpitalnej w obiekcie położonym w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85."

 

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na usługę konserwacji i przeglądu systemu SAP nazwa centrali (producent, typ): ESERTRONIC 8008

 

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach hydroterapii, fizykoterapii oraz sali ćwiczeń Zakładu Rehabilitacji przy ul. Monte Cassino 18.

 R O Z S T R Z Y G N I Ę T E

Onkologia

Postępowanie nrWSZ.ORG/4/46 /IV-KO/2017

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Onkologicznej oraz

kompleksowe zabezpieczenie Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii przez 2 lekarzy polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz wykonywaniu zadań:
1) kierownika oddziału,
2) koordynatora w zastępstwie kierownika oddziału.

i zaprasza do składania ofert

R O Z S T R Z Y G N I Ę T E