Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl


zaprasza do złożenia ofert


na wykonanie, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego węzła cieplnego na potrzeby ciepła technologicznego dla budynków Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, w terminie do 21.10.2016r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

zapraszają do złożenia ofert na wykonanie

- w terminie do 31.05.2016r. dla pozycji nr 2 (Budynek B) i 6 (Budynek Pralni) oraz

- do 30.06.2016r. dla wszystkich pozostałych budowli wykazanych w załączniku nr 2 i 2A do niniejszego zapytania

okresowej kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach i obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.

UWAGA!

W treści zapytania poprawiono błędny termin składania ofert na 11 maja 2016r.

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

O G Ł O S Z EN I E

Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85

REGON 010647722, NIP 795- 206-40-11

 

postępowanie nr WSZ.ORG/4/46/II/KO/2016

 

o g ł a s z a rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

zad.1 zabezpieczenie usług lekarskich w karetce specjalistycznej stacjonowanej w Birczy

zad.2 zabezpieczenie usług lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

zad.3 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach ustalonych na pełnienie dyżurów w oddziałach:

3.1.chorób wewnętrznych i diabetologii,

3.2.otolaryngologicznym,

zad.4 pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych tzw. dyżury pod telefonem w oddziałach:

4.1.Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii

4.2. Otolaryngologicznym

4.3.Okulistycznym

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, iż została wybrana oferta:

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Plac Dworcowy 2

35-201 Rzeszów

 

Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2016 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

ogłasza

IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż aktywów trwałych stanowiących wyposażenie likwidowanej Stacji Kontroli Pojazdów.

Szczegółowy wykaz aktywów i warunki postępowania znajdują się w załacznikach

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

ogłasza

IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż aktywów trwałych stanowiących wyposażenie likwidowanej Stacji Kontroli Pojazdów.

Szczegółowy wykaz aktywów i warunki postępowania znajdują się w załacznikach

OGŁOSZENIE UNIEWAŻNIONE


OGŁOSZENIE

Postępowanie nr WSZ.ORG/4/46 /II-KO/2016

 

O G Ł O S Z EN I E

Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85

REGON 010647722, NIP 795- 206-40-11

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego w zakresie:

 

zad.1 zabezpieczenie usług lekarskich  w karetce specjalistycznej stacjonowanej  w Birczy

zad.2 zabezpieczenie usług lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  

zad.3 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach ustalonych na pełnienie dyżurów w oddziałach:

3.1.chorób wewnętrznych i diabetologii,

3.2.otolaryngologicznym,

zad.4 pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych tzw. dyżury pod telefonem w oddziałach:

4.1.Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii

4.2. Otolaryngologicznym

4.3.Okulistycznym

 

i zapraszają do składania ofert

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

ogłasza

III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż aktywów trwałych stanowiących wyposażenie likwidowanej Stacji Kontroli Pojazdów.

Szczegółowy wykaz aktywów i warunki postępowania znajdują się w załacznikach

NIEROZSTRZYGNIĘTE - BRAK OFERT 

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z EN I E
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
zabezpieczenia usług lekarskich w karetkach specjalistycznych stacjonowanych w Przemyślu i
w podstawowej nocnej i świątecznej opiece ambulatoryjnej i wyjazdowej

i zaprasza do składania ofert