Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

STUDIUM WYKONALNOŚCI

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im św. Ojca Pio w Przemyślu”

i przeniesienie praw autorskich do ww. Studium, które stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej nr VI - „Spójność społeczna i przestrzenna”, Działanie 6.2. - „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, Poddziałanie 6.2.1. - „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Ogłoszenie

Postępowanie nr WSZ.ORG/4/46 /III-KO/2017


O G Ł O S Z EN I E


Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


Udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym


i zaprasza do składania ofert

 KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Ogłoszenie

Postępowanie nr WSZ.ORG/4/46 /II-KO/2017


O G Ł O S Z EN I E


Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej i rtg w oparciu o teleradiologię

i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie_obsługa hemodynamiki_angiologii_chirurgia aos

Postępowanie nr WSZ.ORG/4/46 /I-KO/2017

 

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego w zakresie:

Cz.1 – obsługa lekarska w Pracowni Hemodynamiki i Angiologii

Cz.2 – obsługa pielęgniarska w Pracowni Hemodynamiki i Angiologii

Cz.3 – udzielanie świadczeń w Poradni Chirurgicznej

i zaprasza do składania ofert

 KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Konkurs ofert

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert  na:

wykonanie transportów sanitarnych karetką typu ,,S” i ambulansem transportowym całodobowo z opieką medyczną (ratownik kierowca + ratownik).

 ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  

ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko

 

ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na:

zakup oleju opałowego typu lekkiego przeznaczonego do pieców wodnych – 20 tys. litrów

ROZSTRZYGNIĘTY

Szczegóły przedstawione sa w załączniku

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z EN I E

Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85

REGON 010647722, NIP 795- 206-40-11

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego w zakresie:

Cz. 1 – Pozostawanie w gotowości oraz udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego w miejscu wezwania – Oddział Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiologii

Cz. 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Cz. 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Pracowni Hemodynamiki i Angiologii

i zaprasza do składania ofert

ROZSTRZYGNIĘTY

Szczegóły przedstawione sa w załączniku