Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

KONKURS OFERT

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Cz. 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Cz. 2 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych podczas normalnej ordynacji w godzinach ustalonych u Udzielającego Zamówienie na pełnienie dyżurów:

- w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

i zaprasza do składania ofert

ROZSTRZYGNIĘTY

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl


dotyczące konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu.

ROZSTRZYGNIĘTY


Szczegóły przedstawione sa w załącznikuOGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl


Na zimowe utrzymanie dróg i placów w Sezonie Zimowym 2016/2017 w okresie od dnia 04.11.2016r. do 30.04.2017 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18 i Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu ul. Słowackiego 85.

ROZSTRZYGNIĘTY


Szczegóły przedstawione sa w załączniku


OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl


zaprasza do złożenia ofert

na wykonanie, w terminie do 18.11.2016r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Oddziału Położniczego oraz Neonatologicznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.


OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Na wykonanie, w terminie do 30.11.2016r. wszystkich budowli wykazanych w załączniku nr 2 i 2A do niniejszego zapytania, okresowej kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach i obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.

UWAGA!

W treści umowy OLK zostały wprowadzone zmiany.

W zapytaniu ofertowym został zmieniony numer kontaktowy dla szpitala OLK.


ROZSTRZYGNIĘTY


Szczegóły przedstawione sa w załącznikuOGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl


zaprasza do złożenia ofert


na wykonanie, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego węzła cieplnego na potrzeby ciepła technologicznego dla budynków Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, w terminie do 21.10.2016r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

zapraszają do złożenia ofert na wykonanie

- w terminie do 31.05.2016r. dla pozycji nr 2 (Budynek B) i 6 (Budynek Pralni) oraz

- do 30.06.2016r. dla wszystkich pozostałych budowli wykazanych w załączniku nr 2 i 2A do niniejszego zapytania

okresowej kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach i obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.

UWAGA!

W treści zapytania poprawiono błędny termin składania ofert na 11 maja 2016r.

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

O G Ł O S Z EN I E

Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

oraz

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85

REGON 010647722, NIP 795- 206-40-11

 

postępowanie nr WSZ.ORG/4/46/II/KO/2016

 

o g ł a s z a rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

zad.1 zabezpieczenie usług lekarskich w karetce specjalistycznej stacjonowanej w Birczy

zad.2 zabezpieczenie usług lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

zad.3 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach ustalonych na pełnienie dyżurów w oddziałach:

3.1.chorób wewnętrznych i diabetologii,

3.2.otolaryngologicznym,

zad.4 pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych tzw. dyżury pod telefonem w oddziałach:

4.1.Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii

4.2. Otolaryngologicznym

4.3.Okulistycznym

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, iż została wybrana oferta:

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Plac Dworcowy 2

35-201 Rzeszów

 

Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2016 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienie.