Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/24/PN/2018

Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

DZP/15/PN/2018

Dostawa opatrunków, przylepców, kompresów i materiałów recepturowych.

DZP/53/PN/2017

Dostawa wyposażenia dla nowotworzonej pracowni hemodynamiki w sprzęt i meble – w ramach zadania nr 6 pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

ZP/51/PN/2017

Dostawy materiałów szewnych, produktów specjalistycznych, siatek chirurgicznych i ginekologicznych oraz dostawy opatrunków i materiałów recepturowych.