Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/11/PN/2019

Ogłoszenie i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. Kompleksowa usługa prania i najmu bielizny pościelowej, operacyjnej oraz dzierżawy odzieży ochronnej            i roboczej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu -II   - znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawijącego - w zakładce:  SmartPZP

DZP/18/PN/2019

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, filtrów do przetoczeń płynów i emulsji tłuszczowych, staplerów oraz ładunków do staplerów  na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.


DZP/13/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. ,,Zakup leków cytostatycznych, leków różnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz preparatów do terapii nerkozastępczej'' znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP

DZP/7/PN/2019

Logo

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn.

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu „ realizowany na pods Umowy nr POIS.09.01.00-00-0356/18-00/356/2018/441 z dnia 4.10.2018 r. w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DZP/9/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn.: ,,Zakup leków z programów lekowych'' znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP

DZP/2/PN/2019

Dostawa kontrastów do rezonansu magnetycznego i środków dezynfekcyjnych

ZP/17/PN/2019

Dostawa odczynników, testów i materiałów do wykonywania badań z zakresu analityki, mikrobiologii i serologii wraz z dzierżawą aparatów i sprzętu pomocniczego oraz ich serwisowaniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - postępowanie zostało ogłoszone na portalu SMART PZP.

ZP/39/PN/2018

usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz innych wytwarzanych przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 

DZP16/PN/2019

Sukcesywne dostawy pieluch jednorazowego użytku i pieluchomajtek dla dorosłych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/44/PN/2018

Usługa samochodowego transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

DZP/14/PN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/41/PN/2018

Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz asortymentu niezbędnego do funkcjonowania kuchni szpitalnej.

ZP/1/US/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2018r., poz 1986)

NA

usługę ochrony obiektów i pozostałego majątku

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

DZP/6/PN/2019

Sukcesywne dostawy asortymentu ortopedycznego- implanty do kości drobnych, system implantów do protez pierwotnych i rewizyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/40/PN/2018

Sukcesywne dostawy testów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków dezynfekcyjnych do sterylizacji.