Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/42/PN/2017

  1. Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: Modernizacja Oddziału Neurologicznego pomieszczeń Pododdziałem Udarowym pomieszczeń dodatkowe skrzydło pomieszczeń bloku pomieszczeń oraz utworzenie Sali wzmożonego nadzoru;
  2. Modernizacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz dostosowanie do potrzeb Oddziału Pulmonologicznego

DZP/32/PN/2017

Roboty budowlane pn.: 1. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń Oddziału Dermatologicznego na Oddział Kardiologii Inwazyjnej oraz 2. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń administracyjnych na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – w ramach zadania nr 3 – Roboty budowlane – w ramach projektu pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

ZP/41PN/2017

Dostawy odczynników, materiałów i testów do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów i ich wyposażenia.

DZP/25/PN/2017

Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego dla chirurgii naczyniowej oraz pracowni hemodynamiki i angiologii - w tym do ablacji i krioablacji.

ZP/27/PN/2017

Dostawa, wymiana i modernizacja urządzeń stacji sprężarek powietrza.

DZP/629/09/2017

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania poniżej 30 000 EURO na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujacy okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r. w Wojewódzkim Szpitali im Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/28/PN/2017

Dostawy odczynników i testów do laboratoryjnej diagnostyki medycznej wraz z dzierżawą aparatury laboratoryjnej.

ZP/36/PN/2017

Dostawy jednorazowych materiałów medycznych wykorzystywanych przy zabiegach chirurgicznych

ZP/35/PN/2017

Dostawy sprzętu urologicznego – zestawów używanych w przypadku nietrzymania moczu

ZP/18/PN/2017

Dostawa środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, opatrunków i leków.

ZP/31/PN/2017

Dostawy testów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków dezynfekcyjnych do sterylizacji.

ZP/2/PN/2017

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Dostawa leków.