Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Zapytanie ofertowe

Dotyczące: wymiany nagrzewnic i chłodnic w centralach wentylacyjnych

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

I. Zamawiający

 Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl.  tel. (016) 677-51-24   faks (016) 677-54-82

  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana uszkodzonych nagrzewnic i chłodnic w ilości 9 sztuk (zgodnie z załączonym wykazem) w centralach wentylacyjnych układów: NW-1 blok A, KNW1 blok BP, KNW-2 blok BP (2 szt), NW-7 blok BL, KNW-3 blok C, centrala VTS blok B Hemodynamika (2 szt), KNW1-2 blok D. Przed przystąpieniem do złożenia oferty prosimy potencjalnych wykonawców o zapoznanie się na miejscu z dokumentacją oraz zakresem prac. Zamawiający dopuszcza montaż zamienników.

ZP/9/PN/2014

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do koronarografii, koronaroplastyki inplantacji stymulatorów, kardiowerterów resynchronizujących oraz ablacji i arytmii. 

ZP/15/PN/2014

Usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych szpitala w wysokości 12 004 709,85 złotych poprzez subrogację na podstawie art. 518 par. 1 pkt 3 KC.