Zakończone 2013

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,00 m 2 znajdującego się na poziomie 0  w bloku „E” przy ul. Monte Cassino 18 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ortopedyczno - medycznego. 

Postępowanie unieważnione


Budynek, w którym znajdują się wyżej wymienione pomieszczenie położony jest w Przemyślu, przy ul. Monte Cassino 18 na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 264 o pow. 13,0281 ha  w Obrębie 203. Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Przemyślu o nr PR1P/00073324/9. Oddawane w najem pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną

I. Warunki najmu:

 1. Okres zawarcia umowy - od dnia 01.02.2014 r. na czas nieoznaczony.
 2. Termin zawarcia - umowa najmu zostanie podpisana w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Umowa najmu może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku jeżeli Najemca zalegać będzie z płaceniem czynszu za co najmniej dwa okresy płatności.
 5. Czynsz płatny będzie z góry w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT.
 6. Czynsz waloryzowany będzie nie częściej niż raz na rok, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS za rok poprzednidrodze pisemnego zawiadomienia ze strony Wynajmującego. Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi po 12 miesiącach licząc od dnia podpisania umowy.
 7. Niezależnie od czynszu Najemca zobowiązany będzie comiesięcznie opłacać koszty związane z utrzymaniem oddanego w najem pomieszczenia takie jak: centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, podatku od nieruchomości.
 8. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem pomieszczenia do użytkowania.
 9. Nakłady konieczne lub ulepszenia w pomieszczeniu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez Najemcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń
  i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wynajmującego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej
 10. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczenia oraz możliwościami prowadzenia w nim działalnośdojście, dojazd, wymagania sanitarne itp.).

II. Warunki uczestniczenia w przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniąw wysokości 100,00 zł.
 2. Wadium należy wpłacić w kasie Szpitala przy ul. Monte Cassino 18 lub przelewem na rachunek bankowy w Podkarpackim Banku Spółdzielczym nr: 23 8642 1155 2015 1500 5283 0004 na co najmniej 3 dni przed otwarciem przetargu ofert tj. do dnia 13.01.2014 roku do godz. 1000.
 3. Wadium złożone przez Oferenta, który wygrał przetarg ulega zaliczeniu na poczet czynszu.
 4. Wadium złożone przez uczestników w gotówce w kasie, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu,  a złożw formie przelewu zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przetargu.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy żaden z uczestników nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą lub Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy.

 

III. Miejsce przeprowadzenia przetargu i cena:

Przetarg na lokal odbędzie się w dniu 15.01.2014 roku o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej  (Blok „D”, pok. Nr 228 a) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18.

 1. Cena wywoławcza najmu wynosi 35,00 zł / 1m2 (netto) miesięcznie.
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 1m2, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
 3. Do ustalonej wprzetargu ceny najmu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących stawek

IV. Dokumenty wymagane od osób przystępujących do przetargu:

 1. Dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.
 2. Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
 3. W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (aktualny odpis z KRS).

V. Tryb zaskarżania rozstrzygnięć:

 1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć do organizatora , w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, czynności związane z jego przeprowadzeniem.
 2. Wniesienie skargi wstrzymuje czynności związane z zawarciem umowy najmu pomieszczenia.
 3. Skarga wniesiona po terminie nie podlega rozpoznaniu.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest  Adam Półchłopek

tel. (16) 677-50-60

Proponowany do wynajęcia lokal można oglądać w dni robocze od dnia 2 do 10 stycznia  2014 roku w godz. od 800 do 1400 w uzgodnionym z w/w osobą terminie.

Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w Uchwale Nr 295/5871/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na najem lub dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

Szpital zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.


Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie_o_przetargu___lokal_artykuly_medyczne.docx)Ogloszenie_o_przetargu___lokal_artykuly_medyczne.docx39 kB2013-12-31 10:47
Pobierz plik (informacja_o_wynikach_I_przetargu.doc)informacja_o_wynikach_I_przetargu.doc138 kB2014-01-23 08:11