Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl
Oddzialy

ODDZIAŁY


Oddział chirurgii naczyniowej. Oddział onkologiczny. Oddział urologiczny. Oddział kardiologiczny. Oddział ginekologiczno-położniczy. Inne.

Zaklady

ZAKŁADY i Pracownie


Zakład diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Zakład diagnostyki obrazowej. Apteka z pracownią leków do chemioterapii. Inne.

lĄDOWISKO


Nowy maszt z podświetlanym wskaźnikiem, lampy, przyłącz elektryczny, monitoring, brama automatyczna. Loty wykonywane są całodobowo.

Koordynowana opieka kardiologiczna


Sczegółowe informacje

Światowy Dzień Wcześniaczków

Światowy Dzień Wcześniaka obchodzony jest 17 listopada. Solidaryzujemy się wówczas z przedwcześnie urodzonymi dziećmi i ich rodzicami. Bardzo często takie dzieci czeka długa walka o życie w szpitalu, a potem rehabilitacja. Oddział neonatologii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu pokazał maluszkom, że nie są sami. Razem z nami świętowała Kalinka urodzona w 32 tygodniu ciąży, ważąca 1440 g. Wystrój oddziału został rozweselony sznurami mniejszych i większych skarpetek dziecięcych, będących symbolem wcześniactwa. Piękne ozdoby przygotowały dzieci z klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu. Szpital obchody zaczął już 5 listopada akcją w Muzeum Narodowym, gdzie przez uczestników akcji wykonywane były ośmiorniczki. Zostały one potem przekazane małym pacjentom oddziału neonatologii. Za przedsięwzięcie „Ośmiorniczki dla wcześniaka” odpowiadała Fundacja ZAMOTANI oraz UNIWERSYTET III WIEKU. Bardzo dziękujemy za pomoc. W holu głównym Szpitala obejrzeć można wystawę obrazującą dzielne wcześniaki urodzone na naszym oddziale. Relacja TVPodkarpacka. Zdjęcia: tutaj.

Dziecko zawsze jest darem - relacja z konferencji o naprotechnologii

7 listopada 2016 r. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się konferencja naukowa pt. „Gdy rodzina bardzo pragnie dziecka... Czy naprotechnologia może być nadzieją?″.Wiedzą i doświadczeniami podzielili się prelegenci z Lublina, Bielska-Białej i Przemyśla. Niezwykłym przeżyciem była możliwość wysłuchania świadectw rodzin, które cieszą się potomstwem dzięki tej metodzie. Jednym ze współorganizatorów konferencji był Szpital Wojewódzki im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

Pełna relacja tutaj: www.przemyska.pl i www.przemyskie.info.pl.

Zaproszenie do składania ofert

 

ROZSTRZYGNIĘTY

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

Zaprasza do złożenia ofert na dostawy ziemiopłodów.

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 

ROZSTRZYGNIĘTY

 

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG.4.46.III-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

  1. cz. Oddziale Otolaryngologicznym z Podziałem Laryngologii Dziecięcej - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie ordynacji/dyżuru,
  2. cz. Oddziale Gastroenterologicznym i Pracowni Endoskopii– świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji,
  3. cz. Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji/dyżuru,
  4. cz. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji/dyżuru,
  5. cz. Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej -       świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji/dyżuru,
  6. cz. Poradni Chorób Zakaźnych – świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
  7. cz. Poradni Gastroenterologicznej dla dorosłych - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
  8. cz. Poradni Neurologicznej - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
  9. cz. Poradni Laryngologicznej - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,

i zaprasza do składania ofert

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania:

Zad. 1,2,3,5,6,7,8,9 od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;

Zad. 4 od 01 kwietnia 2018roku do 31 marca 2021 roku

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy                ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osoby uprawnione do kontaktów: Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 14 marca 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zad. ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2018 roku o godz. 10.15 w budynku administracji pok. 11 )

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Centrum rodzicielstwa

Pozytywne przeżycie okresu ciąży i porodu jest bardzo ważne dla każdej matki. W dzisiejszym świecie stało się to także udziałem mężczyzny, który nie chce zostać odizolowany od najważniejszego wydarzenia w życiu rodziny. W położnictwie powstał nowy nurt, dzięki któremu para rodzi swoje dziecko razem, po przygotowaniu w szkole rodzenia.

 

Inne ośrodki

Przejmowanie dokumentacji medycznej z poszczególnych oddziałów, zakładów i innych komórek szpitala. Udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym. Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej wśród pacjentów. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego. Archiwum zakładowe, archiwum medyczne, bibiloteka, centralna sterylizacja.