Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Dostępność architektoniczna

Siedziby Szpitala :

– przy Monte Cassino 18

Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Wejścia główne do budynku znajdują się na poziomie chodnika. Drzwi wejściowe rozsuwane elektrycznie oznaczone kolorem żółtym i tablicą informacyjną. – w siedzibie szpitala – główne wejście w punkcie INFORMACJA portierzy przyzywają asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób niesamodzielnych/wymagających pomocy i wsparcia – pomoc w doprowadzeniu osoby do miejsca docelowego.

 Na  kondygnacje budynku/oddziały/poradnie niepełnosprawny może dostać się windą. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla pacjentów/osób niepełnosprawnych.

Kontakt z osobami niepełnosprawnymi wymagającymi wsparcia na podstawie zarządzenia w sprawie powołania asystenta osoby niepełnosprawnej oraz wsparcia tłumacza języka migowego .

Budynek szpitalny wyposażony na poziomie średnim/dostatecznym  dla osób niepełnosprawnych
 i osób o specyficznych  potrzebach.

Do głównej siedziby Szpitala można dojechać autobusami   2, 16 ,18, 10 

– Budynek administracji dyrekcja

Na parkingu przed budynkiem administracji znajduje miejsce wydzielone  i oznakowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Wejścia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do budynku znajdują się od strony parkingu . Niepełnosprawny może dostać się do budynku przez pochylnię dla wózków zlokalizowaną od strony parkingu i wejściem z oznaczonym przywoławcze dla asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo znajdującej się w budynku administracji .

Na parterze urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z Dyrekcją po uprzednim zgłoszeniu – na poziomie parteru / sala konferencyjna dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Poradnie przy ul. ul. Sportowej w Przemyślu

Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków zlokalizowaną od strony parkingu. Na pozostałe kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się windami .

 Na parterze urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 Do tej siedziby można dojechać autobusami 10,28

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych-linii naprowadzających  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu dba o stworzenie jak najlepszych warunków
do obsługi pacjentów i petentów niepełnosprawnych w zakresie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

W tym celu:

Powołano Pełnomocnika ds. Dostępności Panią Katarzynę Fedec , która koordynuje działania w zakresie poprawy dostępności i przyjmuje zgłoszenia od pacjentów na temat szczególnych potrzeb – nr telefonu 16 677 51 22, e-mail: kfedec@wszp.pl;

Powołano zespół ds. Dostępności

Do zadań zespołu  należy przede wszystkim:

 – wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez szpital,

 – przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

 – monitorowanie działalności szpitala w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Powołano Asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami, którego zadaniem jest umożliwienie efektywnego i bezpiecznego przemieszczania się osobie ze szczególnymi potrzebami w konkretne miejsce w Szpitalu. Istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznie potrzeb, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych na nr telefonu: 607 377 025 lub za pomocą poczty elektronicznej (sekretariat@wszp.pl);

Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych). Aby osoba uprawniona mogła skorzystać z powyższego świadczenia jest zobowiązana to zgłosić do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane: telefonicznie na nr telefonu: 607 377 025 lub za pomocą poczty elektronicznej (sekretariat@wszp.pl) albo przesłane faksem (na numer: (16) 677-50-03) czy też w formie papierowej przesłane pocztą (data wpływu rozpoczyna bieg terminu) lub złożone w sekretariacie Wojewódzkiego Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18  37-700 Przemyśl    (budynek administracji).

W oparciu o ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępu do świadczonych usług;

– Zarządzeniem nr 162/2020 w dniu 03.08.2020 wprowadzono procedurę PM-8 pt „Opieka nad osoba ze szczególnymi potrzebami i/lub niepełnosprawnością”.- która między innymi wskazuje asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami.

W ramach szpitala wdrażane jest także  wsparcie tłumacza języka migowego.

Załączniki

Dostępność cyfrowa

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wszp.edu.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: – 15.08.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: – 23.02.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Lista niezgodności:

Nie wszystkie dokumenty są dostępne w wersji cyfrowej

Większość zdjęć nie posiada zdefiniowanego tekstu alternatywnego

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

W części serwisu występuje zaburzona hierarchia nagłówków

Niedostępność cyfrowa części treści wynika z faktu, iż dokumenty te powstały na długo przed wejściem ustawy w życie. W miarę możliwości dokumenty te będą zamieniane na wersje dostępne cyfrowo.

 

Lista wyłączeń:

Większość filmów została opublikowana przed 23 września 2020 r.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Część dokumentów została opublikowana przed 23 września 2018 r. Dodatkowo ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-30

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Skip to content Click to listen highlighted text!