Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, codziennie w godzinach od 8:00 do 10:00. Dane kontaktowe do Pełnomocnika

Dyrektor i jego zastępcy przyjmują w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonych przez Dyrektora dniach i godzinach (codziennie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00).

Procedura zgłaszania:

  1. Skargi i wnioski mogą być składane pisemnie, za pomocą faksu ((16) 677-50-03), poczty elektronicznej (sekretariat@wszp.pl), lub ustnie do protokołu.
  2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
  3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Skargi i wnioski niezawierające danych autora, w szczególności imienia i nazwiska (nazwy) i adresu, podlegają rozpatrzeniu wyłącznie jeżeli jest to uzasadnione interesem społecznym. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szpitala.


Jeżeli Szpital nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku:

  • przekazuje sprawę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym pisemnie wnoszącego skargę lub wniosek;
  • zwraca pismo wnoszącemu w terminie 7 dni z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli nie może ustalić podmiotu właściwego na podstawie treści skargi lub wniosku.

Jeżeli treść skargi lub wniosku jest niejasna albo niepełna i w konsekwencji nie można należycie ustalić ich przedmiotu, należy od wnoszącego zażądać złożenia wyjaśnień lub uzupełnień w terminie 7 dni oraz pouczyć, iż nieusunięcie wspomnianych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.


Terminy rozpatrzenia wniosków i skarg

1.Skarga i wniosek, którego załatwienie nie wymaga zbierania dowodów, informacji i wyjaśnień, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.Jeżeli skarga lub wniosek wymaga uzgodnień, badania dokumentacji lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, powinna być rozpatrzona i załatwiona nie później niż w ciągu 30 dni.

3.W razie braku możliwości załatwienia skargi lub wniosku w terminie 30 dni, Szpital zobowiązany jest w tym terminie zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o już podjętych czynnościach w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie jej załatwienia.

4.Terminy, o których mowa w pkt. 1, 2 oraz 3 liczone są w dniach kalendarzowych począwszy od dnia wpływu skargi lub wniosku do Szpitala.

Skip to content Click to listen highlighted text!