Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Oddział Onkologiczny prowadzi leczenie systemowe (chemioterapia, immunoterapia i leczenie ukierunkowane molekularnie) w zakresie nowotworów złośliwych – w tym: raków piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, płuc, narządu rodnego oraz nowotworów złośliwych rejonu głowy i szyi, a także mięsaków oraz nowotworów układu chłonnego (przede wszystkim chłoniak Hodgkina i chłoniaki rozlane z dużych limfocytów B – DLBCL).

Leczenie onkologiczne, prowadzimy w oparciu o kontrakty z NFZ w zakresie:

 • kompleksowej chemioterapii – leczenie w trybie jednodniowym oraz w ramach hospitalizacji
 • Programów lekowych:
 • Leczenie chorych na raka piersi
 • Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego
 • Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego
 • Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca
 • Leczenie pacjentów z rakiem nerki
 • Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
 • Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej
 • Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego
 • Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 • Leczenie zaawansowanego raka żołądka
 • Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki
 • Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem

Dodatkowo pacjenci w naszym Ośrodku mogą być kwalifikowani do terapii w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych lub międzynarodowych programów rozszerzonego dostępu do preparatów aktualnie nieobjętych refundacją – w przypadku akceptacji indywidualnego wniosku przez producenta danego leku.
Pacjenci leczeni w naszym oddziale przebywają w salach 2 i 3 osobowych. Dysponujemy również izolatką dedykowaną przede wszystkim pacjentom wymagającym odosobnienia ze względu na zaburzenia odporności związane z działaniami niepożądanymi prowadzonej terapii. Posiadamy także salę intensywnego nadzoru przystosowaną do hospitalizacji pacjentów wymagających zintensyfikowanej kontroli i szczególnej opieki. Sala wyposażona jest w sprzęt pozwalający na stałe monitorowanie stanu pacjenta z centrali zlokalizowanej w dyżurce pielęgniarek (monitoring video, ciągły zapis EKG, pulsoksymetria, pomiar ciśnienia tętniczego).

Wyremontowane pomieszczenia Pododdziału Dziennej Chemioterapii dysponują 10 nowymi, wygodnymi i dostosowanymi do parametrów pacjenta stanowiskami do podawania chemioterapii.

Jesteśmy pierwszą placówką na Podkarpaciu umożliwiającą pacjentom korzystanie w wybranych wskazaniach medycznych z systemu chłodzenia skóry głowy (Paxman) redukującego ryzyko wypadania włosów w trakcie chemioterapii. Specjalny czepek nakładany jest na głowę pacjenta podczas podawania cytostatyków. Ma on ma ochronić tzw. macierz włosa, która może zostać uszkodzona w trakcie stosowania chemioterapii, przez co ogranicza nasilenie tego działania niepożądanego leczenia systemowego.

W naszym wyposażeniu posiadamy pompy infuzyjne, które zapewniają precyzyjne dawkowanie i ciągłość terapii cytostatykami dożylnymi.

W ramach hospitalizacji na naszym Oddziale i dzięki współpracy z Oddziałem Chirurgii Naczyń istnieje możliwość implantacji PORTu naczyniowego, czyli podskórnego, trwałego dostępu do żylnych naczyń krwionośnych zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę pacjentów, u których konieczne jest częste podawanie chemioterapii dożylnej.
Dzięki ścisłej współpracy z Ośrodkiem Radioterapii pacjenci Oddziału mają możliwość konsultacji radioterapeutycznej i udziału w konsyliach z obecnością specjalisty w tej dziedzinie. W przypadku kwalifikacji do leczenia radioterapią czas oczekiwania na terapię radykalną nie przekracza tygodnia oraz istnieje możliwość zorganizowanego transportu bez kosztów własnych pacjenta do Ośrodka Radioterapii.

Pacjenci Oddziału pozostają pod fachową opieką lekarską i pielęgniarską, jak również psychologiczną (oddzielny gabinet na terenie Oddziału) oraz żywieniową (regularna ocena dietetyka), a w przypadku wskazań – rehabilitanta. 

16 stycznia 2020 r. Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”. Jest on potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów leczenia bólu zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio jest jedynym Oddziałem Onkologicznym w województwie podkarpackim, który spełnił kryteria akredytacyjne uprawniające do zaszczytnego tytułu „Szpital bez bólu”.

 

Kierownik i Koordynator

tel. (16) 677 55 10

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 55 07

Sekretariat

tel. (16) 677 55 11

email: onkologia@wszp.pl

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 55 08

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 55 09

Dzienna Chemioterapia

tel. (16) 677 55 06

Gabinet psychologa

tel. (16) 677 55 00

Kierownik oddziału: lek. med. Kamil Kuć

Koordynator oddziału: lek. med. Oleg Socha 

Pielęgniarka oddziałowa: Małgorzata Kulas – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Badania kliniczne z aktywną rekrutacją

Płuco

AstraZaneca (D967SC00001)

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania trastuzumabu derukstekanu w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym NDRP z mutacjami HER2 w eksonie 19 lub 20 (DESTINY-Lung04). Rekrutacja otwarta

 

Abbvie Mk 14-239

Badanie otwarte fazy II dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności telisotuzumabu wedotyny (ABBV-399) u pacjentów z wcześniej leczonym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z nadekspresją  cMet+ – Rekrutacja otwarta.

 

MK-7684A-007

Randomizowane, podwójnie zaślepione, badanie fazy 3 oceniające preparat MK-7684A z chemioterapią w porównaniu z pembrolizumabem z chemioterapią, jako leczenie pierwszej linii u uczestników z przerzutowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Rekrutacja otwarta

 

AMGEN (20190341)

Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 3 oceniające skuteczność skojarzenia sotorasib platynowy dublet w porównaniu z skojarzeniem pembrolizumab platynowy dublet jako terapii pierwszego rzutu u pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IV lub zaawansowanym IIIB/C, wynik ujemny dla PD-L1 i pozytywny dla KRAS p.G12C. Rekrutacja niedługo otwarta

 

AMGEN (20170770)

Badanie kliniczne fazy 3 z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, dotyczące leczenia małopłytkowości z zastosowaniem romiplostymu u pacjentów przyjmujących chemioterapię w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca, raka jajnika lub raka piersi . Rekrutacja otwarta

 

MK-3475-D46

Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 3 prowadzone z randomizacją i aktywnym lekiem porównawczym mające na celu ocenę pembrolizumabu (MK-3475) w skojarzeniu z sacytuzumabem gowitekanem w porównaniu z MK-3475 w monoterapii jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z przerzutami z wskaźnikiem TPS PD L1 większym lub równym 50% (KEYNOTE D46/EVOKE-03). Rekrutacja otwarta

 

MK-7684A-008

 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3, oceniające stosowanie preparatu MK-7684A w skojarzeniu z etopozydem i platyną, kontynuowanego MK-7684A, w porównaniu ze stosowaniem atezolizumabu w skojarzeniu z etopozydem i platyną, kontynuowanego atezolizumabem, w pierwszej linii leczenia u pacjentów w rozległym stadium drobnokomórkowego raka płuca.  Rekrutacja otwarta

 

Gruczoł krokowy

MK- 3475-365

Badanie kliniczne fazy Ib/II Pembrolizumabu (MK-3475) stosowanego w skojarzeniu z innym leczeniem przerzutowego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację (mCRPC) (KEYNOTE-365)- Rekrutacja otwarta

 

Pęcherz moczowy

MK-3475-B15

Randomizowane, otwarte badanie kliniczne 3 fazy oceniające okołooperacyjne podanie  enfortumabu wedotyny w połączeniu z pembrolizumabem (MK-3475) w porównaniu z neoadiuwantową terapią gemcytabiną i cisplatyną u pacjentów kwalifikujących się do leczenia cisplatyną z inwazyjnym rakiem pęcherza (KEYNOTE-B15 / EV-304) Rekrutacja otwarta  

 

MK-3475-676

Randomizowane, kontrolowane za pomocą komparatora, badanie kliniczne fazy III mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z Bacillus Calmette-Guerin (BCG) u uczestników z przetrwałym lub nawracającym wysokim ryzykiem raka nienaciekającego błonę mięśniową pęcherza  moczowego (HR NMIBC) po indukcji BCG lub nieleczonych wcześniej BCG (KEYNOTE-676). Rekrutacja otwarta

 

Żołądek / połączenie żołądkowo-przełykowe

MK-7902-015

Randomizowane badanie fazy 3, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z lenwatynibem (E7080/MK-7902) i chemioterapią, w porównaniu ze standardową terapią leczenia jako leczenie pierwszej linii u uczestników z zaawansowanym/przerzutowym HER2 negatywnym rakiem gruczołowym żołądka/połączenia przełykowo-żołądkowego (LEAP-015). Rekrutacja otwarta

 

AMGEN (20210096)

Badanie kliniczne fazy 3, wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, prowadzone w celu porównania skuteczności bemarituzumabu w połączeniu z chemioterapią lub placebo w połączeniu z chemioterapią, u pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym rakiem żołądka bądź połączenia żołądkowo-przełykowego z nadekspresją białka FGFR2b (FORTITUDE-101) , Rekrutacja otwarta

 

Nerka

MK- 6482-022

Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane badanie fazy 3 porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia Belzutifan (MK-6482) plus pembrolizumab (MK-3475) w porównaniu z placebo plus pembrolizumab w leczeniu uzupełniającym jasnokomórkowego raka nerkowokomórkowego (ccRCC) ) Po nefrektomii (6482-022). Rekrutacja otwarta

 

Badania kliniczne z rekrutacją zamkniętą

MK-7902-007

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 oceniające pembrolizumab (MK-3475) w skojarzeniu z lenwatynibem (E7080/MK-7902) albo bez tego leku u uczestników z wcześniej nieleczonym, przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), u których stopień wybarwienia guza (TPS) jest większy lub równy 1% (LEAP-007). Rekrutacja zamknięta (badania aktywne, nierekrutujące)

MK-3475-991

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 oceniające pembrolizumab (MK 3475) w skojarzeniu z enzalutamidem oraz ADT w porównaniu z placebo w skojarzeniu z enzalutamidem oraz ADT u pacjentów z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego (mHSPC) (KEYNOTE 991). Rekrutacja zamknięta (badania aktywne, nierekrutujące)

MK-1308A-004

Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności MK-1308A (współformułowany MK-1308/MK-3475) w skojarzeniu z lenwatynibem (E7080/MK-7902) w terapii pierwszego rzutu u uczestników z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym Rekrutacja zamknięta (badania aktywne, nierekrutujące).

 

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych aktualnie w naszym ośrodku badań klinicznych można znaleźć na stronie:

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=

bądź pod telefonem:

16 677 55 10

Oddział Onkologiczny z Pod. Dziennej Chemioterapii

Blok A, piętro IV

Kierownik oddziału:

lek. med. Kamil Kuć

Koordynator oddziału:

lek. med. Oleg Socha

Skip to content Click to listen highlighted text!